Ruokatuotteemme hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä

Kotipizza on sitoutunut siihen, että kaikki sen ruokatuotteet ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali tarkoittaa, että ilmastopäästöjä vältetään, vähennetään ja lopuksi kompensoidaan vähintään sama määrä kuin niitä syntyy, jolloin ilmasto ei kuormitu. Ketjun ilmastotyön pohjana on yhteistyössä kestävän kehityksen konsulttiyhtiö Gaia Consultingin kanssa toteutettu hiilijalanjälkilaskenta. 

Laskennan tavoitteena on selvittää, kuinka paljon Kotipizzan ruuan tuotannossa syntyy ilmastoa kuormittavia kasvihuonekaasupäästöjä, sekä tunnistaa mahdollisuudet vähentää ja välttää ruokatuotteiden päästöjä. Samalla se mahdollistaa tuotteiden hiilijalanjäljen viestimisen asiakkaille. Näin pyrimme antamaan asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja samaan aikaan, kun teemme itse pitkäjänteistä työtä kaikkien ruokatuotteiden päästöjen karsimiseksi.  

Mitä laskenta sisältää?  

Kotipizzan hiilijalanjälkilaskentaan on sisällytetty kaikki Kotipizzan käyttämät raaka-aineet, niiden tuotanto, kuljetus, käsittely ja pakkaukset, ruokatuotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt, kuten ravintoloiden energian- ja vedenkulutus, arvio ravintoloissa muodostuvasta jätteestä ja ravintolan puhdistuksesta syntyneet päästöt sekä pizzalaatikon osuus. Sen lisäksi on laskettu myös pizzan kotiinkuljetuksen keskiarvoiset päästöt sekä arvio siitä, miten asiakkaat kuljettavat noutopizzansa kotiin.  

Pizzakohtaisessa laskennassa on huomioitu Kotipizzan reseptien mukainen määrä raaka-aineita. Osa raaka-aineiden päästökertoimista – eli luvuista, jotka kuvaavat raaka-aineiden käytöstä syntyvien päästöjen määrää suhteessa raaka-aineiden määrään – perustuu raaka-aineiden toimittajien ilmoittamiin tietoihin. Silloin kun tätä tietoa ei ole ollut saatavilla, on käytetty luotettavista julkisista lähteistä, kuten tieteellisistä tutkimuksista, saatuja tietoja. Tietoja päivitetään niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti kulloinkin vallitsevaa tilannetta ja ravintoloissa käytettyjä todellisia raaka-aineita.  

Laskennan ja sen rajauksen lähtökohtana on ollut kansainvälisten Greenhouse Gas Protocol (GHG) -laskentaperiaatteiden tuotelaskennan standardi (Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard). Yleisesti käytetty standardi luokittelee päästöt eri tyyppeihin. Kotipizzan ruokatuotteiden päästöt ovat niin kutsuttuja epäsuoria Scope 3 -päästöjä, eli ne syntyvät esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa tai franchisingyrittäjien johtamissa ravintoloissa. Standardin käyttäminen tukee laskennan luotettavuutta ja mahdollisuutta vertailla lukuja esimerkiksi muiden ravintolaketjujen ilmoittamien lukujen kanssa. 

Laskenta kohdistuu ketjun ruokatuotteisiin. Siihen ei toistaiseksi ole sisällytetty esimerkiksi Kotipizzan pääkonttorin toimintaa, ravintoloissa myytyjä kumppanien valmistamia juomia ja jälkiruokia, asiakkaiden matkustusta ravintolaan syömään, työlaitteiden ja -varusteiden hankintaa tai asiakkaan luona muodostuvaa ruokajätettä. Näin on rajattu siksi, että ruokatuotteiden tuotannon ja valmistuksen päästöt aiheuttavat kaikkein merkittävimmän ja olennaisimman osan ketjun ilmastovaikutuksista. Näihin päästöihin pystymme myös omalla ja toimitusketjumme toiminnalla vaikuttamaan kaikista eniten.  

Kotipizzan laskenta perustuu vuoden 2020 lukuihin 195 kivijalkaravintolasta sekä 101 shop in shop -ravintolasta, jotka sijaitsevat esimerkiksi liikenneasemilla. 

Jo nyt ravintolassa syödyn ruokatuotteen keskiarvoinen hiilijalanjälki, 3,96 kgCO2e, on alkanut laskea.

Laskenta mahdollistaa ilmastotyön  

Hiilijalanjälkilaskennan pohjalta on alettu laatia tiekarttaa päästövähennystoimenpiteistä, joita toteuttamalla pyrimme saavuttamaan vuoden 2030 tavoitteen hiilineutraaleista ruokatuotteista. Hiilitiekarttaa kehitetään ja se on tarkoitus julkaista vuoden 2023 aikana. Laskennasta saadun tiedon ansiosta voimme kohdentaa työtä ilmaston kannalta vaikuttavimpiin toimiin sekä toteuttaa uudenlaisia, hiilijalanjälkeä pienentäviä hankkeita.  

Tekoihin on jo ryhdytty. Esimerkiksi ravintoloiden energiankulutuksen päästöjä (11 % ruokatuotteiden hiilijalanjäljestä) on pienennetty merkittävästi vuosina 2021–2022, kun Kotipizza-ravintolat ovat yksi kerrallaan siirtyneet käyttämään lähes päästötöntä tuulivoimaa. Vuoden 2022 alussa tuulivoimaan oli siirtynyt jo noin puolet kivijalkaravintoloista. Ruokalistalle on lisätty uusia kasvis- ja vegaanisia tuotteita (vuonna 2021 viisi kappaletta) ja raaka-aineiden kotimaisuusastetta on kasvatettu jo lähes 80 prosenttiin. Ruokahävikkiä torjutaan entistäkin enemmän hävikkipizzojen myynnillä ja uudella varastonhallinnan ohjelmalla, jota käytti vuoden 2021 lopulla noin puolet Kotipizzan kivijalkaravintoloista.  

Tekoihin on jo ryhdytty. Esimerkiksi ravintoloiden energiankulutuksen päästöjä (11 % ruokatuotteiden hiilijalanjäljestä) on pienennetty merkittävästi.

Myös yhteistyötä toimitusketjussa on syvennetty. Esimerkiksi Kotipizzan ja Valion, joka toimittaa kaiken pizzoissa käytettävän juustoraasteen, yhteisenä hankkeena on tehdä raaka-aineesta hiilineutraali hiilinieluviljelyn ja muiden keinojen avulla.  

Päivitämme tuotteiden hiilijalanjälkilukuja sitä mukaa, kun päästövähennystoimenpiteitä toteutetaan. Jo nyt ravintolassa syödyn ruokatuotteen keskiarvoinen hiilijalanjälki, 3,96 kgCO2e, on alkanut laskea ilmastoystävällisen tuulivoiman käytön myötä. Pikkuhiljaa jälki lähestyy tavoiteltua nollaa.  

Yhteenveto laskennan tuloksista 

Kunkin ruokatuotteen, esimerkiksi pizzan, hiilijalanjälki on ilmoitettu osana tuotetietoja hiilidioksidiekvivalenttikiloina (kgCO2e). Mittayksikkö kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta, joka pizzasta syntyy.  

Tuotekohtainen laskuri näyttää päästöt dynaamisesti, esimerkiksi miten päästöjen määrä muuttuu, jos pizzan täytteitä vaihtaa. Laskuri kertoo myös, kuinka suuri osa hiilijalanjäljestä tulee pizzan valmistuksesta, pakkauksesta ja noudosta/kuljetuksesta. Laskurissa näkyy ruokalistan erikokoisten ruokatuotteiden, aina rullista XL-kokoisiin Monstereihin, keskiarvopäästöt sekä se, miten kunkin tuotteen päästöt suhtautuvat tähän keskiarvoon. 

Raaka-aineet ovat merkittävin päästölähde, 71 % ruokatuotteiden kokonaispäästöistä.

Kaikkien vuonna 2020 myytyjen ruokatuotteiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki oli noin 38 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tämä vastaa esimerkiksi lähes 3500 suomalaisen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä tai autoilua maailman ympäri 6770 kertaa fossiilisilla polttoaineilla. Raaka-aineet ovat merkittävin päästölähde (71 % hiilijalanjäljestä). Toiseksi suurin päästölähde on ravintoloiden energiankulutus (11 %). Pakkausten ja pizzanoutojen päästöt ovat jaetulla sijalla kolmanneksi suurimpina päästölähteinä (molempien osuus 6 %).  

Kaikkien ruokalistan erikokoisten ruokatuotteiden keskiarvopäästöt ovat ravintolassa syötynä 3,96 kgCO2e ja kuljetettuna tai noudettuna 4,76 kgCO2e. Esimerkiksi ravintolassa syötyjen normaalikokoisten ruokalistan pizzojen ilmastopäästöt ovat keskimäärin 2,30 kgCO2e. Normaalikokoisista ruokalistan tuotteista pienin hiilijalanjälki on dippikukkakaalilla ja suurin Lihamestari-pizzalla. Valmistuksen päästöt ovat kaikilla ruokatuotteilla samat, 0,34 kgCO2e/tuote. Tämä on 14 % keskimääräisen ruokatuotteen hiilijalanjäljestä. Tuotteen kotiinkuljetus tai nouto ravintolasta kasvattaa sen hiilijalanjälkeä keskimäärin 0,8 kgCO2e. Alla olevasta infograafista näet tarkemmin, miten ruokatuotteidemme kokonaispäästöt jakautuvat.  

Kohti yhä parempaa laskentaa 

Kotipizzan hiilijalanjälkilaskentaa ja siihen liittyviä datankeruun käytäntöjä tullaan kehittämään entistä tarkemmiksi ja kattavammiksi. Sen hyväksi voimme ja aiomme jatkaa työtä.  

Ruuan ilmastovaikutusten laskemiseen ei toistaiseksi ole olemassa tarkkoja, yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä. Kukin organisaatio toteuttaa laskennan parhaaksi katsomallaan tavalla ja päättää, mitä siihen sisällytetään. GHG-periaatteet luovat päätöksille hyvän pohjan.  

Laskennan tarkkuuteen vaikuttaa tiedon saatavuus. Koska hiilijalanjälki on jokseenkin uusi asia, moni Kotipizzan kumppaneista toimitusketjussa ei ole vielä suorittanut omaa laskentaansa. Emme tiedä täsmälleen, miten asiakkaat kuljettavat noutopizzan kotiinsa. Kaikista kolmestasadasta Kotipizza-ravintolasta ei vielä saada tarkkoja tietoja esimerkiksi vedenkulutuksesta tai ruokahävikistä. Siksi olemme käyttäneet laskennassa myös arvioituja lukuja. Esimerkiksi energiankulutus on arvioitu ravintolan pinta-alan perusteella ja jätteiden määrä on päätelty keskivertoravintolan seurannan pohjalta. Tieto tarkentuu, kun kehitämme tapoja kerätä tietoa.  

Samalla kun laskentaa kehitetään, haluamme jakaa nykyistä tietoa ruokamme hiilijalanjäljestä. Tieto on riittävän kattavaa ja tarkkaa, jotta se antaa suuntaa parempiin valintoihin. Tieto on myös ulkopuolisen asiantuntijan varmentamaa. Kerromme avoimesti laskennan edistyksestä ja vaikeuksista Kotipizzan kanavissa.  

Lisätietoja Kotipizzan hiilijalanjälkilaskennasta voit kysyä osoitteesta sustainability@kotipizzagroup.com.  

 

Lisää rapeaa sisältöä